Misia

Občianske združenie MSEJK vzniklo roku 1991 (registrácia 21.11.1991) ako výsledok spontánnej túžby niekoľkých rodín slúžiť misijne kresťanskou literatúrou na Slovensku. Medzi zakladajúcimi členmi sú Imrich a Rút F. Igor a Vila Š. Jolana M. Iveta M. Tichomír G. a iní. Zo začiatku bola spoločnosť pomerne izolovaná, no časom sa zaradila medzi jestvujúce evanjelikálne misijné aktivity na Slovensku. Pri účasti na konferenciách podobných misijných spoločností v zahraničí sme mohli prezentovať túto prácu a získali sme dôveru, priazeň a modlitebnú podporu niektorých z nich. Zaradila sa tým do rodiny evanjelikálnych misijných spoločností na svete. Nami vydaná slovenská literatúra sa používa v misijnej službe hlavne na Slovensku, príležitostne smeruje a s obľubou ju čítajú Slováci v Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Česku, Poľsku, Srbsku, Taliansku, na Sicílii, v Rumunsku, Ukrajine, Austrálii, Kanade a USA. Sláva Bohu za to.

Táto misijná služba je budovaná prevažne (90%) z domácich zdrojov, milodarov a príspevkov našich čitateľov a priateľov misie.

V súlade s jej stanovami vykonávame misijnú a evanjelizačnú službu prevažne prostredníctvom literatúry na Slovensku v slovenčine, v maďarčine a nemčine. Prirodzene sa staráme aj o veriacich a prostredníctvom literatúry vykonávame dušpastiersku službu. Spoločnosť je evanjelikálneho a charitatívneho charakteru, dištancujeme sa od siekt. Neorganizujeme bohoslužobné podujatia. Nemienime zakladať novú cirkev.

Prečo kresťanská misia na kresťanskom Slovensku?

Podľa štatistiky asi 30% obyvateľstva sa nehlási k viere a zjavne žije bezbožným spôsobom života. Je pravda, že je mnoho charakterných ľudí aj medzi neveriacimi. Ale aj mnoho nábožných ľudí nežije podľa rád Písma Svätého a z pohľadu večnosti ide do zahynutia. Podľa Písma: „…V tomto čase je zjavená spravodlivosť Božia… skrze vieru v Ježiša Krista cieľom všetkých a na všetkých veriacich. Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú slávy Božej ospravedlňovaní súc zadarmo jeho milosťou, skrze vykúpenie, vykúpenie v Kristu Ježišovi“.

V takzvanom kresťanskom svete sa praktizujú „kresťanské“ náboženstvá, ktoré sa zakladajú skôr na rôznych náboženských úkonoch a skutkoch podľa učenia ľudí. Často sú poprepletané poverami a prvkami svetských náboženstiev, východných náboženstiev a prvkami okultného pozadia. Takíto tzv. kresťania sa spoliehajú na to čo urobili, a na to, že veria v jestvovanie nejakého boha. V podstate ich viera sa zakladá na tom, čo pre ich boha urobili, dokázali. Sú aj takí, ktorí síce chodia do kostola ale vyznávajú: „Nech je to ktokoľvek, nech len pomôže a splní naše túžby a potreby“. Viac ich nezaujíma.

Takáto viera má málo spoločné s vierou kresťanov (Kristovci), ktorí veria v evanjelium a v zástupnú obeť Pána Ježiša Krista a chcú žiť tak ako On prikázal. Pre túto vieru nezaslúžene prežili odpustenie, podľa zasľúbenia znovuzrodenie a prijali Ducha Svätého. Základom ich viery je teda Písmo Sväté, prostredníkom a cestou k Bohu Ježiš Kristus, a prostriedkom ich záchrany je zástupná obeť Kristova na Golgote.

Cieľom a zmyslom ich života sa stalo to, aby svojim životom, každým jednaním oslávili svojho Spasiteľa a podľa Jeho prikázania aj iných priviedli k spasiteľnej  viere v Neho. Táto viera zmocňovala k vernosti a k vytrvalosti kresťanov v každom čase, cez dobré i zlé dni, uznanie aj prenasledovanie, často až na martýrsku smrť. Bola záchranou počas stáročí až podnes a podľa Písma je jedinou cestou k záchrane pre večnosť. Ani my sa nehanbíme za toto evanjelium, ako to vyznával apoštol Pavol, a túžime ku nej priviesť prostredníctvom našej služby všetkých našich čitateľov, veriacich zasa posilniť a upevniť ich vo viere.