Kontakt

https://esa-letter.comPoštová adresa
Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista (alebo len MSEJK)
Púpavová 4
841 04 Bratislava

Telefón: (+421)2 65424319
Mobil: 0905 102 881

E-mail: msejk@msejk.sk
Objednávky: objednavky@msejk.sk

Bankové spojenie
VÚB, a.s.
IBAN: SK19 0200 0000 0000 2983 0112
BIC: SUBASKBX
Číslo účtu: 29830112/0200

Váš variabilný symbol uvádzame v každej našej korešpondencii s Vami

Špec. symbol 01 fond služby slovenskou literatúrou
Špec. symbol 02 fond služby maďarskou literatúrou
Špec. symbol 03 fond režijných nákladov
Špec. symbol 04 fond mzdových nákladov
Špec. symbol 05 fond pre podporu misionárov