Kapcsolat

Postai cím
Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista (vagy csak MSEJK)
Púpavová 4
841 04 Bratislava

Tel: (+421)2 65424319
Mobil: 0905 102 881

E-mail: msejk@msejk.sk
Rendelések: objednavky@msejk.sk

Banki kapcsolat
VÚB banka a.s.:  IBAN: SK19 0200 0000 0000 2983 0112 BIC SUBASKBX
Č.ú. 29830-112/0200

Váš variabilný symbol uvádzame v každej korešpondencii s Vami

Špec. Symbol 01 fond služby slovenskou literatúrou
Špec. Symbol 02 fond služby maďarskou literatúrou
Špec. Symbol 03 fond režijných nákladov
Špec. Symbol 04 fond mzdových nákladov
Špec. Symbol 05 fond pre podporu misionárov