Faktom zodpovedajúce objasnenie o poblúdeniach a zmätkoch viery C. S. Lewisa

Faktom zodpovedajúce objasnenie o poblúdeniach a zmätkoch viery C. S. Lewisa

Wuppertal: Na základe výziev, ktoré k vyznávajúcim kresťanom prichádzajú z anglicky hovoriaceho sveta, podávame pravde zodpovedajúce objasnenia o poblúdeniach a zmätkoch viery C. S. Lewisa (iba v americkom priestore prečítalo viac než 85 miliónov záujemcov „Kroniky Narnie“, viď idea, č. 49, 7.12.05, s. 21). Aj v nemčine boli jeho spisy v priebehu rokov publikované v početných vydaniach.
Krátko k osobe: C. S. Lewis, syn právnika z Belfastu, vyrastal ako ulsterský protestant. Počas svojej mladosti sa priznával k agnosticizmu (nepoznateľnosti nadzmyslového) alebo skôr, objavil, že najväčšie šťastie sa preňho nenachádzalo v kresťanstve, ale v pohanských mytológiách. Teraz sa však cez Tolkiena oboznámil s kresťanskou mytológiou. „Pochádzame od Boha (pokračoval Tolkien) a mýty, ktoré vybájime, hoci obsahujú omyl, nevyhnutne odrážajú aj iskru ozajstného sveta večnej pravdy, ktorá je u Boha. Áno, len tým, že človek vytvorí mýty, tým, že sa stane „takisto tvorivým“, a vybáji príbehy, sa môže približovať k stavu dokonalosti, ktorý poznal pred pádom do hriechu“ (H. Carpenter, „J.R.R.Tolkien – Biografia“, Ullstein 1983, s. 170). Aby sme hlboké ovplyvnenie protibiblickou mystikou pri C. S. Lewisovi správne zaradili, mali by sme si povšimnúť toto: Mystik vychádza z predpokladu, že hlbšie než duša leží v človeku božská iskra alebo „božské“. Toto božské je ako prúd, ktorý prechádza človekom, vyvoláva pocit bezpečia a má zanechať hlbokú zmyslovú skúsenosť! Boha nemôžeme spoznať učením alebo slovami. Pomocou mýtov, ktoré v zásade symbolizujú alebo objasňujú pravdu, má človek dokázať zachytiť božské a nekonečné. Prostredníctvom rozprávok, mýtov alebo meditácie ide o pokus dosiahnuť stálu skúsenosť Boha.
Dôležité je, že vyššie citovaný odkaz Tolkiena mal byť počiatkom tzv. kresťanského obrátenia C. S. Lewisa. Celkové posúdenie života a pôsobenia C. S. Lewisa možno ako brožúru „Pravda o C. S. Lewisovi“ s podtémami 1. Nebezpečenstvo mystiky; 2. Zvodcovský vplyv modernej, náboženskej mystiky v živote C. S. Lewisa; 3. Otázny krok viery; 4. Chybné posúdenie C. S. Lewisa; 5. Zdanlivé obrátenie C. S. Lewisa; 6. Nesprávny vzťah C. S. Lewisa k Bohu, bezplatne obdržať u IABC.
Celkovo treba konštatovať: Tak Tolkien a následne aj C. S. Lewis nikdy neprenikli k živej, biblickej viere v dostačujúci vykupiteľský čin Ježiša Krista. Ostali skôr visieť v podstate vykreslenej mytológie s rímskokatolíckym, ľudským spôsobom myslenia.
V IABC je z príležitosti 100. výročia narodenia C. S. Lewisa naporúdzi oficiálne potvrdenie týchto vykreslených mysticko-náboženských prispôsobení (viď „The Catholik Herald“, 4.12.98, Feature s. 5). S rozhodnosťou nech je opäť poukázané na nekompromisné vyznanie apoštola Petra: „Veď nesledovali sme vymyslené báje, keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom nášho PÁNA Ježiša Krista, ale boli sme očitými svedkami Jeho velebnosti“ (2. Petra 1,16; na čítanie takisto verše 17-21!)

Zaplavenie detí filmami plnými mágie a násilia! A to celosvetovo!

Od detských misionárov IABC a pedagógov Granta a Christiane Nelsonových (Austrália) nás v decembri 2005 zasiahol nasledujúci, dôležitý postoj:
Perth: Film „Narnia“ C. S. Lewisa je priamym privedením k mágii a s filmovým rozpočtom 260 miliónov dolárov sa stal jedným z najdrahších filmov, aké boli kedy natočené. Anglická tlač potvrdzuje: „Tento film spája magické s poetickým (…) Možno ho zaradiť medzi filmy ,Harry Potter’ a ,Pán prsteňov’“ (The Sunday Times, 18.9.05). V novom ,Harry Potterovi’ sa takisto spája mágia a násilie do crescenda naháňajúceho strach. Táto magická vlna hrôzy sa valila už pri otvorení v USA s príjmom 101 miliónov dolárov (The West Australien, 23.11.05, s. 6). Najmä deťom hľadajúcim orientáciu sa rozsiahle ponúka, a tým umožňuje únik do magicko-okultného. Týmto dosahujú duševné ujmy v detstve mieru, aká tu nikdy nebola. Tak napr. prof. Matt Saunders v jednej štúdii s obavou zistil: „V jednej ankete vyhlásila viac než polovica rodičov, že sa cítia preťažení, kontrolovať svoje deti (…) Ideme vychovať generáciu ,superdrzých’ detí?“ (The Sunday Times, 13.11.05). Z oficiálnej strany sa výchovná kríza len urýchľuje: Predseda Grémia UNESCA pre pedagogiku a ľudský vývin na jednej konferencii pred 250 učiteľmi z 23 krajín prednedávnom vyhlásil, že najväčšou výzvou pre pedagógov 21. storočia je prestať s vyučovaním; doslova: „Nenaučíme sa nič z toho, čo sa nám hovorí. Nenaučíme sa nič z toho, čomu sa nás učí. Učíme sa len konaním!“ Úlohou učiteľov je „počúvať, poháňať, provokovať, chváliť“ (The Sunday Times, 20.11.05, s. 53). Túto progresívnu pedagogiku požadoval súrne už v roku 1916 americký výchovný vedec John Dewey. Je potrebné zaviesť „experimentálnu metódu (…) ako plánovite používaný prostriedok pre získavanie poznania (…) tiež pre formovanie a vyskúšanie názoru o sociálnych a morálnych otázkach“. Podľa názoru Johna Deweyho stojí tomuto konzekventnému použitiu experimentálnej metódy v ceste žiaľ ešte „túžba ľudí po barle dogmy, po postulátoch viery, ktoré sú uložené autoritami“. Hrozivo a ničiac človeka zhŕňa: „Každý pokrok experimentálnej metódy pomôže iste odstrániť autoritatívne metódy tvorby názorov (viď J. Dewey, Demokracia a výchova, s. 434-435). Výsledky sú viditeľné: Na tejto modernej, pedagogickej ceste sú deti vždy viac dezorientované a vzťahovačnejšie. Výsledkom neautoritatívnej výchovy je bezuzdnosť. Triezva, biblická pedagogika vedie naproti tomu k stálej orientácii. Poznáva sa vlastná hriešnosť a bezmocnosť a cez vykúpenie v Kristovi a autoritu Božieho slova sa prežíva radosť zo života a naplnenie. „Syn môj, nezabúdaj na moje naučenie a tvoje srdce nech zachováva moje príkazy, lebo ti predĺžia dni a roky života rozhojnia tvoje blaho“ (viď Prísl. 3,1-2). Platí, zvestovať deťom a mladistvým smelo ponuku života v Kristovi a odvážne rozvíjať biblicky založenú výchovu.

* * *

ZEITRUF
Medzinárodné pracovné spoločenstvo vyznávajúcich kresťanov
č. 4 / 2005
16. ročník / 4. štvrťrok